Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu dünyadan göcü ile birlikte, ölüm uykusuna yatýrýlan, dolayýsý ilede çaðdaþ ülke olma yolunda geliþmesi durdurulan aziz vatanýmýz, uygulanan yanlýþ politikalar neticesinde bugün kuþatýlmýþ durumda. Ülkemiz; bir yol ayrýmýna sürüklenmektedir. Kopenhag Kriterleri ve Ulusal Programý aþan Avrupa Birliði dayatmalarý, Sevr’i hortlatýp Lozan’ý deliyor. Bu memleketin kuruluþunda her türlü fedakarlýðý yapan ve her köþesinde bir þehidi bulunan Alevisi, Sünnisi, Kürtçe konuþaný, bir millet olma yolunda ilerlerken, onlarý ‘azýnlýk’ diye ayýrarak paramparça etmek isteyenlerin emelleri bu dosyalarda...

ordner

Türkiye’nin AB’ye üye olma gerekçeleri ortadan kalkmiþtýr.

ordner

Do?ru bilinen yanly?lar.

Bary? Manço: Uyun ince bir yoldayym
ordner

Kurbaða Hikayesi

ordner

AB’ye hayýr diyelim mi ? demiyelim mi ?    

kurbaga3

Bilgi Testi  hakkinda Açiklama

ordner

Atatürk bugünlerimi görmüþtü ?                

ordner

AVRUPA BÝRLÝÐÝ’NE NEDEN  HAYIR

Bildiðini paylaþmak istersen : sende@abyehayir.de